Affald

Problemet

En opgørelse fra danske kommuner viser, at oprydningsarbejdet efter affald i det offentlige rum er en millionudgift i mange af landets kommuner. Alene i Trekantområdet bruger kommuner hvert år flere millioner på at rydde op efter folk (Kilde: Hold Danmark Rent).

Specielt byområdet er udgiftskrævende. 60% af kommunerne bruger hovedparten af pengene til oprydningsarbejdet i byområdet, og på det punkt er der ingen forskelle mellem land- og bykommuner (Kilde: Hold Danmark Rent).

Udover de direkte udgifter har Hold Danmark Rent også undersøgelser, der peger på, at henkastet affald forstærker negative spiraler og har overraskende store afledte omkostninger. Hold Danmark Rent peger således på, at henkastet affald kan påvirke ejendomspriserne, kommunernes brand som turistattraktion og mulighederne for at drive forretning.

Innovationssamarbejde

Virksomhederne, der danner partnerskab med hinanden, er Hitsa (www.hitsa.dk), Pay4it (www.pay4it.dk) og Multikant (www.multikant.dk).

Virksomhederne bidrager med hver deres kompetencer og knowhow ind i netværkskonsortiet for at opfylde de krav og behov, de faglige ankerpersoner fra Haderslev, Billund og Kolding kommuner foreløbigt har identificeret som væsentlige og opfylde kravet om energieffektive teknologier.

Fra mock-up til prototype

Fra mock-up…

Den løsning, det er ambitionen at teste og udvikle indledningsvis, beror på et koncept med følgende elementer:

  • Et modulopbygget affaldsbeholdersystem, der kan målrettes kundens (kommunernes) behov i forhold til kildesortering, komprimering, synlighed og gamification.
  • Et system, som understøtter borgeres affaldsadfærd og samtidig sikrer en energieffektiv håndtering af affaldet.
  • Et kommunikations- og digitalt styringssystem, der forbinder affaldsbeholdere i et givet område, og som kan give information om behov for tømning og optimal indsamlingsrute.
  • Et system, der kan kobles på eksisterende og nyudviklede beholdere.

…til raffineret prototype

Gennem en omfattende designfaciliteret innovationsproces har virksomheder, kommuner, borgere og andre relevante eksperter bidraget til at generere indsigter bl.a. via observationer, feltarbejde, interviews, workshops, desk research og facebookundersøgelser med mere end 500 besvarelser. Indsigterne har været afsættet for problemidentifikationen og –prioriteringen i projektet og dernæst for den intensive konceptudvikling samt test af den raffinerede prototype. Tests er gentaget flere gange undervejs og er gået fra afprøvninger i lukkede miljøer til test i driften i tre kommuner. Sideløbende med de mange tests er konceptet for prototypen blevet tilpasset, raffineret og dokumenteret.

Den raffinerede prototype indebærer konkret et intelligent, digitalt styringssystem med forbundne, modulopbyggede spandenheder, der giver information om behov for tømning i et givent område, kan anvendes fleksibelt alt efter kapacitetsbehov og kan understøtte borgere i at agere mere miljøorienterede via tilpasset nudging.

Resultatet er en prototype, der er skræddersyet til, at kommunerne kan opnå følgende fordele:

  1. Flyt affaldsspanden med dit behov. Håndter skiftende affaldsbehov med et modulopbygget affaldssystem.
  2. Udnyt solenergi til dataindsamling om affaldsniveau på intelligente og forbundne affaldsspande.
  3. Smart affaldsmonitorering baseret på indbygget intelligens i hver enkelt affaldsspand.
  4. Spar tid og penge. Optimer kørselsruter baseret på indsamlet data om affaldsniveau
  5. Reducer cigaretskod i byrummet gennem oplyste affaldsspande.
  6. Skab et renere byrum ved at nudge til bedre affaldsopførsel med skiftende visuelle budskaber på affaldsspanden.

Klik her for en detaljeret gennemgang af prototypens features.

Aktiviteter

Offentliggørelse via logs

Formålet med at offentliggøre via logs er at kunne overdrage forgrundsviden skabt i OPI LDL innovationssamarbejdet Affald i det offentlige rum til udenforstående. Dette gøres således, at projektets forgrundsviden kan udledes, beskrives og offentliggøres i en form, der gør det muligt også for andre end parterne at anvende denne forgrundsviden. Kravet til logs er endvidere, at disse gerne må formidles digitalt. Det gør vi her via websiden livingdesignlab.dk.

Forgrundsviden er den fælles viden, herunder know-how og de projektresultater, der genereres af parterne i fællesskab som led i OPI LDL innovationssamarbejdet Affald i det offentlige rum, eller er afledt af forgrundsviden uden at være baggrundsviden samt den viden, der genereres af én eller flere parter for offentlige projektmidler. Forgrundsviden kan være et koncept, en metode, en model eller en prototypes funktionalitet(er), betjening og brugsmæssige udformning. Forgrundsviden er dermed resultatet af de af parterne i fællesskab uddragede, formulerede og kvalificerede behov og krav under OPI-projektets forløb.

Til forskel er baggrundsviden de immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte opfindelser, som partnerne hver især har rettighederne til ved OPI projektets opstart, og som den anden part gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af OPI-projektet. For eksempel vil en IT kode bag en applikation typisk ikke være forgrundsviden (da den ikke har været direkte genstand for fælles dialog), mens selve applikationens funktionalitet og integration med andre systemer vil være forgrundsviden.

Klik her for offentliggørelse af resultater.