Demens

Problemet

Der findes ikke én direkte årsag til demens, vejen dertil kan være mange. Men alder udgør en væsentlig risikofaktor, og den danske befolkning bliver kun ældre og ældre. Omkring 30.000 danskere over 65 lever med en demenssygdom og ca. 8000 nye tilfælde registreres årligt. Dertil skal lægges alle de ikke-diagnosticerede tilfælde, som estimeres til at fordoble tallet (Sundheds- og Ældreministeriet, 2017).

Men demens påvirker også pårørende. Ifølge Nationalt Videncenter for Demens lever omkring 400.000 danskere som pårørende til en demensramt borger. Forskning viser, at pårørende til demensramte borgere selv har større risiko for at blive syg, da det kan være nedslidende fysisk og psykisk at være pårørende til en demensramt. De pårørende har blandt andet højere risiko for at udvikle depression, få stress og opleve udbrændthed (Nationalt Videnscenter for Demens).

Indsigter fra eksperter involveret i OPI LDL-projektet, heriblandt pårørende, demensramte, kommunale fagpersoner, virksomheder og Alzheimers foreningen, underbygger, at pårørende nedslides, når deres nærmeste rammes af demens. Den fysiske og psykiske nedslidning indvirker på pårørendes livskvalitet, tryghed og fysiske samt sociale velbefindende og i sidste ende arbejdsevne. For eksempel kompenserer de pårørende allerede tidligt i et sygdomsforløb for de demensramtes nedsatte funktionsevne, og selvom kompensationen fører til nedslidning og har helbredsmæssige konsekvenser, ønsker pårørende ofte først meget sent i den demensramtes sygdomsforløb at tage imod den hjælp, kommunerne tilbyder de demensramte. Nedslidning og udbrændthed blandt pårørende til demensramte er dermed også en omkostning for det kommunale velfærdssystem.

Det demensvenlige samfund – udfordringen

Den 18.09.2018 deltog virksomhedkonsortiet i en demenskonference i Centralværkstedet i Aarhus afholdt af Demensliv. Læs artikel her.

Innovationssamarbejde

Det samarbejdende netværkskonsortium består af virksomhederne Boblberg (www.boblberg.dk) , Tele Call (www.telecall.dk) og ARBEJDSMILJØEksperten (www.ameksperten.dk).

Virksomhederne bidrager med hver deres kompetencer og knowhow ind i netværkskonsortiet for at opfylde de krav og behov, de faglige ankerpersoner fra Haderslev, Billund og Kolding kommune foreløbigt har identificeret som væsentlige i forhold til udfordringerne ved Det Demensvenlige Samfund.

Fra Mock-Up til Prototype

Fra mock-up…

To centrale spørgsmål danner afsættet for test og udvikling af en ny raffineret prototype. Spørgsmålene er: Hvordan kan vi forebygge, at de nære pårørende til demensramte bliver overbebyrdet i hverdagen? Og hvordan kan vi få den demensramte til at støtte og imødekomme den pårørendes behov for tryghed og aflastning?

Den løsning, som det planlagte test- og udviklingsforløb er centreret omkring, beror på en konceptidé, som:

  • Tager udgangspunkt i pårørendes behov for støtte og hjælp
  • Hjælper pårørende til at fastholde relationer til omverdenen, der giver livskvalitet
  • Understøtter tidlig indsats overfor pårørende, så fysisk og psykisk nedslidning undgås

…til raffineret prototype

Gennem en omfattende designfaciliteret innovationsproces har virksomheder, kommuner, borgere og andre relevante eksperter bidraget til at generere indsigter bl.a. via observationer, feltarbejde, interviews, workshops og desk research. Indsigterne har været afsættet for problemidentifikationen og –prioriteringen i projektet og dernæst for den intensive konceptudvikling samt test af den raffinerede prototype. Tests er gentaget flere gange undervejs og er gået fra afprøvninger i lukkede miljøer til test i driften i tre kommuner samt ude hos borgerne. Sideløbende med de mange tests er konceptet for prototypen blevet tilpasset, raffineret og dokumenteret.

Den raffinerede prototype er et intelligent værktøj, som på en let tilgængelig måde hjælper pårørende til demensramte med at finde relevant viden og understøtte dem i de mange udfordringer, de kan stå overfor. Formålet er at forbedre pårørendes livskvalitet samt nedbringe den fysiske og psykiske nedslidning, pårørende ofte er udsat for, når de over tid understøtter et familiemedlem, der er demensramt gennem forskellige stadier af demenssygdommen. Løsningen består af følgende elementer:

  • Kommunikationsplatform. Én indgang for pårørende via en samlet it-kommunikationsplatform, der på enkelt vis og effektivt åbner adgang til relevant information om viden, muligheder og tilbud
  • Varierende informationer. Information til pårørende, der dækker et varieret spektrum af behov og ønsker, så den pårørende kan opnå støtte og hjælp på flere fronter
  • Løbende opdateringer. Løbende opdatering og tilpasning af informationer, så de varierende ønsker og behov, pårørende kan have over tid, dækkes.

Aktiviteter

Offentliggørelse via log

Formålet med at offentliggøre via logs er at kunne overdrage forgrundsviden skabt i OPI LDL innovationssamarbejdet Det Demensvenlige Samfund til udenforstående. Dette gøres således, at projektets forgrundsviden kan udledes, beskrives og offentliggøres i en form, der gør det muligt også for andre end parterne at anvende denne forgrundsviden. Kravet til logs er endvidere, at disse gerne må formidles digitalt. Det gør vi her via websiden livingdesignlab.dk.

Forgrundsviden er den fælles viden, herunder know-how og de projektresultater, der genereres af parterne i fællesskab som led i OPI LDL innovationssamarbejdet Det Demensvenlige samfund, eller er afledt af forgrundsviden uden at være baggrundsviden, samt den viden, der genereres af én eller flere parter for offentlige projektmidler. Forgrundsviden kan være et koncept, en metode, en model eller en prototypes funktionalitet(er), betjening og brugsmæssige udformning. Forgrundsviden er dermed resultatet af de af parterne i fællesskab uddragede, formulerede og kvalificerede behov og krav under OPI-projektets forløb.

Til forskel er baggrundsviden de immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte opfindelser, som partnerne hver især har rettighederne til ved OPI projektets opstart, og som den anden part gøres bekendt med eller som stille til rådighed med henblik på udførelse af OPI-projektet. For eksempel vil en IT kode bag en applikation typisk ikke være forgrundsviden (da den ikke har været direkte genstand for fælles dialog), mens selve applikationens funktionalitet og integration med andre systemer vil være forgrundsviden.

Klik her for offentliggørelse af resultater.