Indeklima

Problemet

Indeklima kan være mange ting. For eksempel kombinationen af lyd, lys og luft. Tre indeklimafaktorer, som har betydning for både vores sundhed, adfærd og trivsel.

Særligt børn er sårbare over for et dårligt indeklima. Det har talrige undersøgelser de seneste mange år påvist (besøg gerne Real Danias website for rapporter om børn og indeklima). Det dårlige indeklima påvirker for eksempel børns indlæringsevne. Børn klarer sig 9 % dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Det svarer til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.

Ikke kun børnenes indlæring påvirkes af dårligt indeklima. Generelt ubehag i form af hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær er også typiske symptomer hos børn, der opholder sig i lokaler, hvor indeklimaet er dårligt. På trods af at der i Danmark er brugt ca. 18 milliarder kroner i perioden 2007-2014 på renovering og opførelser af nye folkeskolebygninger, er det ikke lykkes at få bugt med dårligt indeklima. Dette har et utal af rapport indtil nu dokumenteret.

Da indeklimaet ikke kun påvirkes af lyd, lys og luft men også af brugernes adfærd og rummets indretning, har de seneste års forskning erkendt vigtigheden af at kombinere objektive vurderinger af indeklimaet med subjektive oplevelser blandt brugerne af rum. Derfor er der også kommet et stigende fokus på adfærdsdesign, nudging og pædagogiske virkemidler i udviklingen af nye løsninger, der er målrettet dårligt indeklima i folkeskolerne.

Innovationssamarbejde

Virksomhederne der danner partnerskab med hinanden er Horn Group (http://ventilationsvinduet.dk/), Pay4it (www.pay4it.dk) og MDT Flexible Products (http://www.flexible-products.dk/). I relation til MDT, vil Bettina Therese Møller fra enmandsvirksomheden ’Indretning med mening’ blive tilknyttet (www.bettinatherese.dk). Derudover er enmandsvirksomheden ImPlacement ved Lone Lings tilknyttet som ekstern konsulentvirksomhed (www.implacement.dk).

Virksomhederne bidrager med hver deres kompetencer og knowhow ind i netværkskonsortiet for at opfylde de krav og behov de faglige ankerpersoner fra Haderslev, Billund og Kolding kommune foreløbigt har identificeret som væsentlige i forhold til indeklima-problematikken

Fra mock-up til prototype

Fra mock-up…

Den løsning, det er ambitionen at teste og udvikle indledningsvis, beror på et koncept med følgende elementer:

  • En løsning, der skal udfordre den gængse holdning om, at forkromede, tekniske løsninger alene skal forbedre indeklimaet. Lavthængende frugter, som indebærer et fokus på adfærd og pædagogik, er væsentlige elementer at sætte i spil.
  • En løsning kan tilpasses forskellige forhold, såsom dag og nat samt årstider, de aktiviteter rummene skal anvendes til, rummenes størrelse og øvrige konditioner (lysindfald mm.), antallet af personer der benytter rummene samt pædagogiske forhold.
  • En løsning, der spiller sammen med eksisterende løsninger, og tilpasses den økonomi, der er gældende for den enkelte institution. Dermed tilpasses den løsning, virksomhederne tilbyder, den enkelte folkeskoles situation.
  • En løsning, der er prisfleksibel, så løsningen ikke er investeringskrævende og omkostningstungt, og endvidere mindre indgribende i bygningers konstruktioner og æstetiske designlinjer.
  • En løsning, der evaluerer indeklima løbende, således at der opnås objektive data på luft, lyd og lys, samtidig med at der også arbejdes på subjektiv dataopsamling for eksempel via observationer og spørgeteknikker for at opnå indsigt i brugernes oplevede indeklima.

…til raffineret prototype

Gennem en omfattende designfaciliteret innovationsproces har virksomheder, kommuner, borgere og andre relevante eksperter bidraget til at generere indsigter bl.a. via observationer, feltarbejde, interviews, workshops og desk research. Indsigterne har været afsættet for problemidentifikationen og –prioriteringen i projektet og dernæst for den intensive konceptudvikling samt test af den raffinerede prototype. Tests er gentaget flere gange undervejs og er gået fra afprøvninger i lukkede miljøer til test i driften i tre kommuner. Sideløbende med de mange tests er konceptet for prototypen blevet tilpasset, raffineret og dokumenteret.

Den raffinerede prototype er et intelligent servicekoncept, som med fokus på hårde og bløde værdier skal sikre et sundere og bedre indeklima for børn og lærere i folkeskolerne. Selve løsningen består af op til 3 pakker, som behandler forskellige aspekter af det eksisterende indeklima samt forbedringsmulighederne.

  1. Pakke 1 kortlægger den nuværende tilstand på indeklimaet i skoleklasserne. Pakke 1 består af klassiske målinger af indeklimaet i kombination med en helhedsvurdering af klasseværelsets indretning, som munder ud i en rapport over lokalets nuværende tilstand med udpegning af forbedringspotentialer.
  2. Pakke 2 er en yderligere kvalificering af observationerne fra pakke 1. Ved et lokale i brug fremhæves de faktorer, som skal justeres på for at opnå en hensigtsmæssig indeklimaadfærd. Observationerne fra de to pakker giver en helhedsvurdering af et klasselokales indeklimatilstand og sætter fokus på de indsatsområder, som kan give det bedste resultat for færrest mulige midler.
  3. Pakke 3 handler om skræddersyet rådgivning og implementering. Indholdet afhænger derved i høj grad af resultaterne af de forudgående undersøgelser. Afhængig af de udpegede indsatsområder og budget kan IndeSpot hjælpe med at rådgive og facilitere forbedringer, lave konkrete handleplaner eller foranledige kontakt til relevante partnere til udførsel af forbedringerne.

Læse mere om servicekonceptet her

Aktiviteter

Offentliggørelse via logs

Formålet med at offentliggøre via logs er at kunne overdrage forgrundsviden skabt i OPI LDL innovationssamarbejdet Indeklima på folkeskoleområdet til udenforstående. Dette gøres således, at projektets forgrundsviden kan udledes, beskrives og offentliggøres i en form, der gør det muligt også for andre end parterne at anvende denne forgrundsviden. Kravet til logs er endvidere, at disse gerne må formidles digitalt. Det gør vi her via websiden livingdesignlab.dk.

Forgrundsviden er den fælles viden, herunder know-how og de projektresultater, der genereres af parterne i fællesskab som led i OPI LDL innovationssamarbejdet Indeklima på folkeskoleområdet, eller er afledt af forgrundsviden uden at være baggrundsviden, samt den viden, der genereres af én eller flere parter for offentlige projektmidler. Forgrundsviden kan være et koncept, en metode, en model eller en prototypes funktionalitet(er), betjening og brugsmæssige udformning. Forgrundsviden er dermed resultatet af de af parterne i fællesskab uddragede, formulerede og kvalificerede behov og krav under OPI-projektets forløb.

Til forskel er baggrundsviden de immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte opfindelser, som partnerne hver især har rettighederne til ved OPI projektets opstart, og som den anden part gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af OPI-projektet. For eksempel vil en IT kode bag en applikation typisk ikke være forgrundsviden (da den ikke har været direkte genstand for fælles dialog), mens selve applikationens funktionalitet og integration med andre systemer vil være forgrundsviden.

Klik her for offentliggørelse af resultater.